Křesťanská policejní asociace - KPA, je pravděpodobně první organizací v historii, sdružující křesťany v Policii ČR a ostatních bezpečnostních sborech v České republice. Důležitým úkolem křesťanů je vydávat svědectví o Kristu ve světě, a tedy důležitým úkolem policistů-křesťanů je vydávat svědectví o Kristu v policejním prostředí. Vědomí sounáležitosti a podpory ostatních kolegů nám může v tomto nelehkém úkolu pomoci.

 

Stručně ke genezi asociace:

Základy KPA byly položeny na prvním setkání křesťanů – policistů v nádherném prostředí karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří, které proběhlo ve dnech 14. - 15. srpna roku 2010. Zde se nás sešlo 27 a naše setkání provázela úžasná atmosféra shody a radosti. Kdo by v tom neviděl požehnání či přízeň nebes? Výsledkem setkání bylo společné rozhodnutí o vzniku křesťanské asociace v nejbližší budoucnosti.
Další, již konkrétní otázky vzniku a organizace KPA, byly řešeny na druhém setkání ve dnech 27. - 28. listopadu 2010, opět v Kostelním Vydří. Na tomto setkání nás bylo 29 policistů spolu se třemi bratry hasiči, a řešili jsme například podobu loga a znaku KPA a jak by měly vypadat webové stránky asociace. Kromě těchto „estetických“ otázek byl na pořadu jednání také přípravný výbor a jeho složení. Nominováni a schváleni byli Jiří Komorous, Petr Svoboda, Jiří Laňka, Rostislav Kotrč a Tibor Brečka. O vykonávání funkce, a tedy práce webmastera byl požádán Aleš Hink. Tým, který byl schválen, měl za úkol dovést naše společenství k ustavující synodě.
26. února 2011 se ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého sešel ke svému jednání přípravný výbor s týmem spolupracovníků. Tady dostaly svou konečnou podobu připravované stanovy KPA, stejně jako žádost o registraci občanského sdružení a žádost policejnímu prezidentovi o schválení používání slova „policejní“ v názvu asociace. Hovořili jsme i o místě, kde by se mohla ustavující synoda konat. Bylo navrženo a schváleno, že proběhne ve dnech 14. - 15. května 2011, díky podpoře České křesťanské akademie v prostorách starobylého a slavného kláštera Emauzy v Praze.

Ustavující synoda  KPA, konaná ve dnech 14. - 15. května L. P. 2011

Počet bratrů a sester, kteří se sešli na ustavující synodě, byl 35. Společně s nimi byli přítomni i vzácní a milí hosté, a to:

Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český,
plk. Mgr. Pavel Osvald, náměstek policejního prezidenta,
Robert L. Vernon, zakladatel Pointman Leadeship Institute (PLI), bývalý zástupce velitele policejního sboru města Los Angeles (USA),
John Garmo PhD., prezident Character Solutions International, člen PLI (USA),
Don Axcell, výkonný ředitel Christian Police Association (CPA) UK (Velká Británie)
Dudley Martin , místopředseda národní rady CPA UK (Velká Británie),
Mgr. Bc. Martin Škoda, vězeňský kaplan, zástupce Hlavní kaplanky Vězeňské služby ČR.

Setkání proběhlo v refektáři kláštera v Emauzích v Praze. Ustavující synoda byla zahájena společnou modlitbou, kterou vedli plk. Jiří Komorous za policisty, Mons. Dominik Duka za Českou biskupskou konferenci (ČBK) a kpt. Rostislav Kotrč za Ekumenickou radu církví (ERC). Úvodní slovo pronesl Mgr. Stanislav Novotný, který stručně shrnul historii vzniku křesťanského společenství českých policistů, u jehož zrodu stál on sám, plk. Jiří Komorous a mjr. Jiří Laňka. Dále se slova ujal mjr. Jiří Laňka, představil přítomné hosty, poděkoval jim i České křesťanské akademii, zvláště Mgr. Stanislavu Novotnému, za podporu, přátelství a pomoc. Následovaly pozdravy z úst hostů – pana arcibiskupa Mons. Dominika Duky, Roberta Vernona a Dona Axcella. Později v průběhu dopoledne zazněla zdravice i od náměstka policejního prezidenta plk. Pavla Osvalda, který ujistil přítomné o podpoře jak ze strany své, tak i ze strany pana policejního prezidenta, který byl v té době na služební cestě v zahraničí. Pozdrav shromáždění ze strany ERC přednesl kpt. Rostislav Kotrč. Přečten byl i vzkaz a pozdravení Matthiase Lehmanna, vedoucího představitele CPV v Německu.
Don Axcell ve své prezentaci představil historii a činnost organizace Christian Police Association  a mezinárodního International Christian Police Fellowship.
Další část programu se věnovala vlastnímu ustanovení KPA. Byly schváleny stanovy a nominováno a schváleno vedení KPA. Do vedení KPA byl zvolen jako:


prefekt KPA – mjr. Mgr. et Mgr. Jiří Laňka (Římskokatolická církev),
vikář KPA – kpt. Mgr. Rostislav Kotrč (Církev československá husitská),
sekretář KPA – Mgr. Tibor Brečka (Církev československá husitská),
skriptor KPA – kpt. JUDr. Václav Kotlář (Římskokatolická církev).


Důležitou okolností, kterou bylo třeba řešit, byl fakt, že ze zákona o Policii ČR vyplývá zákaz používání slova policie a jeho odvozenin v názvech organizací. Výjimku může udělit pouze policejní prezident. Tuto výjimku pro KPA pan policejní prezident udělil. Písemné sdělení o tom došlo na prozatímní adresu KPA dne 19. května 2011.
Nedělní ráno bylo vyhrazeno ekumenické bohoslužbě slova, při níž kolem oltáře stálo pět policistů – duchovních z různých církví. Přítomni byli i zahraniční hosté. Po bohoslužbě přítomní zasedli ke společnému stolu a diskutovali o další cestě, kterou právě ustavená KPA půjde. Jako hlavní úkol se jeví „dát o sobě vědět“ dalším bratrům – policistům. Neméně důležitým úkolem, který si přítomní stanovili, je příprava rozdělení členské základny na oblastní skupiny pro pružnější jednání a vytváření užších společenství uvnitř KPA.
S vděčností byla přijata nabídka pomoci a podpory ze strany CPA UK a začlenění KPA do její informační sítě. Spolupráce na mezinárodní platformě křesťanského společenství policistů je jednou z priorit vedení KPA.
Přes soustředěnou pozornost, kterou přítomní věnovali těmto úkolům a cestě, která se před nimi otevírá, však ani na okamžik nezapomněli na vděčnost našemu nebeskému Otci, díky jehož vedení se sešli a na jehož milost stále mohou spoléhat.

Co je KPA:

Křesťanská policejní asociace je občanským sdružením s působností na celém území České republiky. Tak, jak je plánována, je to nezávislá, nezisková, zájmová organizace s profesním zaměřením, která sdružuje muže a ženy především z řad Policie ČR, občanských zaměstnanců PČR, středních a vyšších policejních škol a Policejní akademie ČR, s otevřeností pro ostatní pracovníky bezpečnostních sborů České republiky, kteří jsou členy křesťanských církví či křesťanské hodnoty vyznávající.
KPA je zásadně nepolitická a z hlediska příslušnosti k církvím nadkonfesní, tedy stojí na přísně ekumenickém základě. Jejím cílem je podpora profesní etiky svých členů a jejich pracovních kolegů, pomoc ostatním, péče o společenství a zvěstování evangelia.
Chceme navzájem propojovat ty policisty a ostatní pracovníky bezpečnostních sborů, kteří žijí podle křesťanských zásad.
Přesto, že KPA je výlučně křesťanské sdružení, má rovněž v úctě i všechny hledající a jiná náboženství, ve kterých lidé svobodně vyznávají svou víru. Setkávání a vědomí, že jsme sjednoceni a sjednocováni, nás posiluje. Pramen, ze kterého čerpáme sílu každý sám i všichni společně, je přebohatý a otevřený všem.

Je snad samozřejmé, že NEJSME ve světě SAMI!!!

Jednou z ambic KPA je začlenění do mezinárodní struktury organizace křesťanských policistů. Ta vznikla ve Velké Británii v roce 1883 a v současnosti je známa jako Christian Police Association (CPA). S jejím výkonným ředitelem Donem Axcellem jsme ve spojení, stejně tak, jako s bratry v Německu, Švýcarsku a ve Spojených státech. Ti všichni projevili velké nadšení ze vzniku asociace a okamžitě nabídli pomoc a podporu. Když byl Don informován o rozhodnutí založit asociaci v české policii, napsal:

Dear Jiri,

We have recently held our CPA (UK) Leaders Conference when over 40 of our Branch Leaders from around the UK gathered together to learn what God is doing in the UK Police and to look forward for what He wants to do. Everyone was very excited about a CPA in the Czech Republic. They supported my proposed visit to you and two of our experienced leaders asked if they could come with me.
If there is an airport near you that we can fly to, we would hope to come early in the New Year and stay with you for a few days to discuss how we can help you best. If you only wanted one of us to come - that is also OK with us.
Our prayer is that the Lord will give you success in your planning and as you seek to serve Him.
I look forward to hearing from you soon.
Your brother in Christ

Don

Prezident CPV Švýcarsko Heinrich Minder neváhal a přijel do Prahy, přivezl jejich stanovy a dlouho do noci s námi nad jejich stránkami seděl, vysvětloval důležité body a upozorňoval na možná úskalí.
CPA má své organizace v Evropě, Spojených státech i na Africkém kontinentu. Ne všechny se jmenují CPA, případně v německy mluvícím prostředí CPV (Christliche Polizei-vereinigung), ale všechny jsou propojeny a spolupracují spolu. Najdeme je v Rakousku, Německu, Holandsku, Norsku, Rumunsku, Švédsku, Španělsku, Švýcarsku, v Jižní Africe, Nigérii, v Novém jižním Walesu, na Novém Zélandu, v Kanadě a samozřejmě ve Spojených Státech, kde ale není jen jedna či dvě organizace, ale kromě CPA-USA je zde minimálně ještě dalších 14 společenství s podobným zaměřením, které se CPA spolupracují.
Situace v zahraničí je však ještě složitější a zajímavější, než se na první pohled může zdát. Jsou zde kromě CPA, tedy jakýchsi občanských sdružení, tedy zájmových organizací sdružujících policisty v mimoslužebním čase, ještě minimálně dvě oblasti, se CPA i se sebou navzájem propojené.
Jednou z těchto oblastí jsou organizace policejních kaplanů na národních či mezinárodní úrovni – a to ICPC (Mezinárodní konference policejních kaplanů) a například britská NACP (Národní asociace policejních kaplanů).
Druhou oblastí, na které participuje mnoho členů CPA i policejních kaplanů, je Pointman Leadership Institute (PLI), tedy organizace pro etické vzdělávání policejního managementu, kterou v první polovině devadesátých let minulého století založil zástupce velitele Los Angeles Police Department Robert „Bob“ Vernon. Bob Vernon si pro svou první misi v roce 1994 vybral právě Českou republiku.

"Všední" život KPA

 Přestože si radost z ustanovení společenství jistě stále neseme v srdci, museli jsme pokorně vstoupit do běžného toku času. Z těch zřejmě nejvýznamnějších událostí, které následně proběhly, bych rád vyzdvihl zahájení pravidelné modlitební aktivity "Bohoslužba za bezpečí", konané pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově. Nyní se "Bohoslužba za bezpečí" koná i každý první čtvrtek v měsíci v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle v Praze 1.

Velkou vděčnost, radost a pocit sounáležitosti jsme pocítili v okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že KPA byla přijata do ICPF, tedy mezinárodního společenství křesťanských policistů. K tomu došlo dne 10. března roku 2012. Členství s sebou nese propojení na mezinárodní platformě, výměnu zkušeností, možnou účast na společných projektech a konferencích. Velmi významná je i modlitební aktivita Prayer request, kdy každý člen ICPF může přes centrální komunikační bod rozeslat do celého světa žádost o modlitbu za potřeby své i svých kolegů a celé společenství pak spolu s ním může jak prosit Pána o pomoc, tak mu i děkovat za jeho přízeň.

Neméně radostná událost nás čekala již o pět dní později, tedy 15. března 2012. V tento den byla oficiálně a slavnostně ustavena první oblastní skupina KPA v Pardubicích. S hlubokou vděčností Bohu za jeho přízeň, a s díky všem, kdo se na tomto  díle podíleli, modlíme se za zdar naší práce.

Závěrem

Vyprošujeme všem policistům a pracovníkům bezpečnostních sborů, stejně tak, jako našim kolegům v zahraničí, Boží požehnání. Ať nás Pán chrání na všech našich cestách, ať vede naše kroky správným směrem. Ať se ze své služby vracíme vždy v pořádku, ve zdraví a s čistým svědomím. Ať Pán chrání naše rodiny.

Prosíme Vás, kteří jste navštívili naše stránky, abyste se připojili k našim modlitbám!