Přemocný a živý Bože, kterýž si mne za vůdce vojáků ustanovil, prosím tebe, obdař mne potřebnou moudrostí a rozumností, abych věděl, kterak je říditi, a jak s nimi zacházeti mám. 

Dej, abych ustavičně na to pomněl, že ne nějakým velikým králem a pánem, ale vůdcem jsem, a proto, abych moci mé neužíval k zlému, ale k dobrému vojáků mých.

Nakloň srdce jejich k poslušnosti, aby slučné rozkazy mé milé a rádi vykonávali.

Učiň je zmužilé a udatné, aby spolu se mnou proti nepřátelům směle se stavěli.

A poněvádž já z předu státi musím, stůj ty, o Pane, při mně, abych tvou pomocí posilněn jsa, vítězství nad nepřátely obdržeti mohl.

Dejž však, ať všetečně ničeho neničím, a ničeho proti nepřátelům nezačínám, prve než bych sílu a moc jejich přešpehovanou měl,

a ať z všetečnosti netáhnu s malým lidem proti velikému množství, od kteréhož bych s mým vojskem poražen a potřín býti mohl.

Posilň mne mocí svou, abych vojáků mých v žádném neštěstí a nebezpečenství neopouštěl, ale raději život stratil, než bych je opustiti a od nich utecy měl.

Neopouštěj však ani ty mne, Hospodine Bože můj, ale dej mi pomoc proti nepřátelům mým, netoliko tělesným, ale i duchovním, totiž proti ďáblu, světu, tělu, smrti a peklu, abych i proti těmto statečně bojoval, a nad ními svítězil,

skrze Vůdce a Spasitele našeho Ježíše Krista,

Amen.