Bože, prosíme tě o tvého svatého Ducha, aby nás posvětil a sjednotil s tebou, Otcem naším věčným v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Děkujeme ti, že nás v tomto společenství s Kristem tvůj svatý Duch sjednocuje s apoštoly, mučedníky a vyznavači stejné víry ze všech časů a míst v jediný tvůj lid.

Bože, chceme ti poděkovat za Mistra Jana Husa, kněze a kazatele v Betlémské kapli, který hlásal tvoje slovo a který dovršil svůj život jako Kristův svědek dne 6. července roku 1415 v Kostnici.

Děkujeme ti, že zachoval víru a lásku až do konce. Modlíme se za něho v naději, že přijal v nebesích vítězný věnec života a po svém utrpení spočinul navždy ve světle tvé nekončící lásky.

Posiluj nás k věrnému následování tvého Syna Ježíše Krista, jehož modlitbou se k tobě obracíme:

Otče náš...